Tekst

Vanaf het begin heb ik een voorkeur gehad voor rechte lijnen. Rechte lijnen hebben een heldere aanwezigheid. Een lijn kan gerelateerd zijn aan de maat van het papier. Een lijn kan ook los in het beeldvlak zweven. Ik interesseer mij voor het combineren van die twee benaderingen. Met potlood, inkt, en tape en verf kan ik zowel direct als nauwkeurig werken. Daardoor blijven ontwerp en uitvoering van het werk dicht bij elkaar. Impulsen en toevalligheden maken het werk onafhankelijk van uitgedachte constructies. Ik hou van open structuren die zichzelf kunnen ontwikkelen. Een van mijn beeldmotieven is de pijl. De pijl is in essentie een rechte lijn met een toegevoegde betekenis. Hij wijst op een transformatie, een overgang van de ene zijnstoestand naar een andere.

From the beginning I had a preference for straight lines. Straight lines have a clear presence. A line can be related to the size of the paper. A line may also float freely in the image plane. I’m interested in combining these two approaches. With pencil, ink, paint and tape I can work both directly and accurately. Therefore design and execution of the work are closely related. Impulses and coincidences make the work independent from rationally devised structures. I like open structures that can develop themselves. One of my visual motifs is the arrow. The arrow is in essence a straight line with an added significance. It points to a transformation, a transition from one state of being to another.
Von Anfang an hatte ich eine Vorliebe für gerade Linien. Gerade Linien haben eine klare Präsenz. Eine Linie kann mit der Größe des Papiers zusammenhängen. Eine Linie kann auch frei in der Bildebene schweben. Ich bin daran interessiert diese beiden Ansätze miteinander zu verbinden. Mit Bleistift, Tinte, Farbe und Band, kann ich sowohl direkt arbeiten als auch präzis. Dadurch hängen Entwurf und Durchführung der Arbeiten eng zusammen. Impulse und Zufälle machen das Werk unabhängig von rationell entwickelte Strukturen. Ich mag offene Strukturen die sich entwickeln können. Einer meine Bildmotive ist der Pfeil. Der Pfeil ist im Wesentlichen eine gerade Linie mit einer zusätzlichen Bedeutung. Er verweist auf eine Transformation, einen Übergang von einem Zustand in einen anderen.